GRAFIČKI DIZAJN

Što je to grafički dizajn?

  • Grafički dizajn je vještina kombiniranja teksta i fotografija u reklamama, knjigama, oglasima...
  • Svrha grafičkog dizajna je da bude upečatljiv te time privuče potencijalne klijente.
  • Dizajn mora imati jasnu poruku i u principu mora potaknut određenu reakciju, bila ona pozitvna ili negativna.
  • Grafički dizajn je djelatnost koja povezuje društvene, humanističke i tehničke znanosti na kreativan način. 
  • Dizajn nije samo logo ili lijepo uređena slika - on čini i pakiranje proizvoda, ambalažu, raspored elemenata u časopisu ili novinama, plakate, tipografiju, a sve to sa ciljem privlačenja pažnje, isticanjem od ostatka konkurencije i stvaranjem prepoznatljivosti nekog brenda.
  • On posreduje između korisnika i predmeta, pojedinca i zajednice te komunicira ideje i informacije koje se ne mogu opisati riječima u vizualnom obliku.

  • Nudimo usluge izrade LOGOTIPA i POSJETNICA.